Introducing our new Deacons for 2023-2025
“(The Adelai{de Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2024
Christian Missionary Alliance
Về Chúng tôi
Kelly Chow Thư ký
Đặng Thị Bích Nhi Thủ quỹ
David Do Chấp sự
November 2015, after moving to our new location : Some of our congregation
“Một Hội Thánh trong đó mỗi con cái Chúa thực sự là một chi thể của Đấng Christ, hiệp một trong việc rao giảng Tin Lành và làm sáng danh Đức ChúaTrời”
Khải tượng
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia
The Blessing of our new Board of Deacons, by our pastor Mục sư Đào Minh Sơn (not in frame) and Rev Dr. Peter Laughlin. (with Rev Darryl Bishop)