English English
Introducing our 2017-2019 Board of Deacons:
“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2019
Christian Missionary Alliance
Về Chúng tôi
Phi Ngọc Tòng Thư Ký
Đặng Thị Bích Nhi Thủ Quỹ
Chrisakis Thị Thúy Vân Nghị Viên
Huỳnh Thị Tuyết Nghị Viên
November 2015, at our new location : Some of our congregation
Our minister, Mục sư Sơn, with Mục sư Bishop, blessing our new Board of Deacons:
“Một Hội Thánh trong đó mỗi con cái Chúa thực sự là một chi thể của Đấng Christ, hiệp một trong việc rao giảng Tin Lành và làm sáng danh Đức ChúaTrời”
Khải tượng
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia