Introducing our 2019-2021 Board
“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2023
Christian Missionary Alliance
Về Chúng tôi
Chrisakis Thị Thúy Vân Thư ký
Đặng Thị Bích Nhi Thủ quỹ
David Nguyẽn Phụ tá Thư ký
November 2015, after moving to our new location : Some of our congregation
Our minister, Mục sư Sơn, blessing the new Board of Deacons for 2019-2021:
“Một Hội Thánh trong đó mỗi con cái Chúa thực sự là một chi thể của Đấng Christ, hiệp một trong việc rao giảng Tin Lành và làm sáng danh Đức ChúaTrời”
Khải tượng
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia