“(The Adelai{de Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2024
Christian Missionary Alliance
Liên Hệ
Our church is located at: 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia, 5083. (6km north of the Adelaide CBD) * For pastoral care, please email or call our Pastor: Mục sư ĐÀO Minh Sơn (hoặc) ĐTDĐ +61 (0)422 639 031, * For administration, please email or call the Secretary: Chị Vân Chrisakis (hoặc) ĐTDĐ +61 (0)402 418 485, To contact the webmaster at any time, please email: The Webmaster
Ha-lê-lu-gia! Kính khen Giê Su, Ha-lê-lu-gia! A-men; Ha-lê-lu-gia! Kính khen Giê Su, Dức dấy chúng con hoài, A-men.
“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả,những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau.” [Ga-la-tí 5:22-26]
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia