“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2020
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Bảy 2020
2. Bài giảng luận trong tháng Tám 2020
3. Bài giảng luận trong tháng Chín 2020
Ngày Chúa Nhựt; 5 tháng Bảy 2020 Giô-sép và các anh em tại Ca-na-an / Sáng-thế-ký 37:5-30 Ngày Chúa Nhựt; 12 tháng Bảy 2020 Giô-sép và nhà Phô-ti-pha / Sáng-thế-ký 39:1-23 Ngày Chúa Nhựt; 19 tháng Bảy 2020 Giô-sép và triều đại Ai-cập / Sáng-thế-ký 41:1-24 Ngày Chúa Nhựt; 26 tháng Bảy 2020 Giô-sép và các anh em tại Ai-cập / Sáng-thế-ký 42:1-27
Ngày Chúa Nhựt; 2 tháng Tám 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 9 tháng Tám 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 16 tháng Tám 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 23 tháng Tám 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 30 tháng Tám 2020 Sẽ được thông báo
Ngày Chúa Nhựt; 6 tháng Chín 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 13 tháng Chín 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 20 tháng Chín 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 27 tháng Chín 2020 Sẽ được thông báo
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia