“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2021
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Ba 2021
2. Bài giảng luận trong tháng Tư 2021
3. Bài giảng luận trong tháng Năm 2021
Ngày Chúa Nhựt; 7 tháng Ba 2021 Lễ Tiệc Thánh Dấu hiệu và Nhân chứng (Phần 7): Giăng 11:1-27 Ngày Chúa Nhựt; 14 tháng Ba 2021 Dấu hiệu và Nhân chứng (Phần 8): Giăng 20:1-18 Ngày Chúa Nhựt; 21 tháng Ba 2021 Theo Chúa xa xa - Giăng 18:12-27 Ngày Chúa Nhựt; 28 tháng Ba 2021 Jedidiah Rillera
Ngày Chúa Nhựt; 4 tháng Tư 2021 Lễ Tiệc Thánh Lễ PHỤC SINH 2021 (Dr Thomas Golding) Ngày Chúa Nhựt; 11 tháng Tư 2021 Ta là Bánh của sự sống - Giăng 6:35 Ngày Chúa Nhựt; 18 tháng Tư 2021 Ta là Sự Sáng của thế gian - Giăng 8:12 Ngày Chúa Nhựt; 25 tháng Tư 2021 Ta là Cái Cửa - Giăng 10:1-10
Ngày Chúa Nhựt; 2 tháng Năm 2021 Lễ Tiệc Thánh Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 9 tháng Năm 2021 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 16 tháng Năm 2021 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 23 tháng Năm 2021 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 30 tháng Năm 2021 Sẽ được thông báo
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia
Ngày Chúa Nhựt 03-01-2021 Giăng 2:1-11 (Trong tiếng Việt và tiếng Anh)
Ngày Chúa Nhựt 28-02-2021 1 Phi-e-rơ 1:1-2 (Trong tiếng Việt và tiếng Anh)