“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2020
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Chín 2020
2. Bài giảng luận trong tháng Mười 2020
3. Bài giảng luận trong tháng Mười Một 2020
Ngày Chúa Nhựt; 6 tháng Chín 2020 Be strong and courageous / Giô-suê 1:1-9 Ngày Chúa Nhựt; 13 tháng Chín 2020 Mission Day 2020 / Mác 5:1-20 Ngày Chúa Nhựt; 20 tháng Chín 2020 Ta khứng, hãy sạch đi / Mác 1:40-45 Ngày Chúa Nhựt; 27 tháng Chín 2020 Hỡi con, tội lỗi con đã được tha / Mác 2:1-11
Ngày Chúa Nhựt; 4 tháng Mười 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 11 tháng Mười 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 18 tháng Mười 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 25 tháng Mười 2020 Sẽ được thông báo
Ngày Chúa Nhựt; 1 tháng Mười Một 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 8 tháng Mười Một 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 15 tháng Mười Một 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 22 tháng Mười Một 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 29 tháng Mười Một 2020 Sẽ được thông báo
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia