“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2021
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Chín 2021
2. Bài giảng luận trong tháng Mười 2021
3. Bài giảng luận trong tháng Mười một 2021
Ngày Chúa Nhựt; 05 tháng Chín 2021 Combined Service (Father’s Day) (Ma-thi-ơ 1:18-25); The Birth of Jesus Christ; Matthew 1:18-25); Rev Darryl Bishop (tiếng Việt và tiếng Anh) Ngày Chúa Nhựt; 12 tháng Chín 2021 Lễ Tiệc Thánh (Thi-Thiên 30:1-12); Prayer of Thanksgiving; Psalms 30:1-12 Ngày Chúa Nhựt; 19 tháng Chín 2021 (Thi-Thiên 34:1-22); In Praise of God’s Goodness; Psalms 34:1-22 Ngày Chúa Nhựt; 26 tháng Chín 2021 (Thi-Thiên 51:1-19); A Prayer for Forgiveness; Psalms 51:1-19
Ngày Chúa Nhựt; 03 tháng Mười 2021 Lễ Tiệc Thánh (Thi-Thiên 52:1-9); God’s Judgment and Grace; Psalms 52:1-9 Ngày Chúa Nhựt; 10 tháng Mười 2021 (Thi-Thiên 54:1-7); A Prayer for Protection from Enemies; Psalms 54:1-7 Ngày Chúa Nhựt; 17 tháng Mười 2021 Mission Convention 2021 (Miss Kim Chau) Ngày Chúa Nhựt; 24 tháng Mười 2021 (Thi-Thiên 56:1-13); A Prayer of Trust in God; Psalms 56:1-13 Ngày Chúa Nhựt; 31 tháng Mười 2021 (Thi-Thiên 37:1-11); The Destiny of the Wicked and of the Good! Psalms 37:1-11
Ngày Chúa Nhựt; 07 tháng Mười một 2021 Lễ Tiệc Thánh Những lý do tạ ơn Chúa – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10 Ngày Chúa Nhựt; 14 tháng Mười một 2021 Lòng trung thành của Phao-lô – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Ngày Chúa Nhựt; 21 tháng Mười một 2021 The 18th CHURCH ANNIVERSARY (Rev Ken Graham) Ngày Chúa Nhựt; 28 tháng Mười một 2021 Quan tâm & khích lệ – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-13
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia