“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2023
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: To listen, please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Giêng 2023
3. Bài giảng luận trong tháng Ba 2023
Ngày Chúa Nhựt; 01 tháng Giêng 2023 Sự yêu thương của Đấng Christ (Ê-phê-sô 3:14-19) Ngày Chúa Nhựt; 08 tháng Giêng 2023 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Bước đi trong “Sự Hiệp Nhứt” (Ê-phê-sô 4:1-16); The Unity of the Body Ngày Chúa Nhựt; 15 tháng Giêng 2023 Bước đi trong “Sự Thánh Khiết” (Ê-phê-sô 4:17-32); The New Life in Christ Ngày Chúa Nhựt; 22 tháng Giêng 2023 Lunar New Year Proverbs 16:1-9 (in English and Vietnamese) Ngày Chúa Nhựt; 29 tháng Giêng 2023 Female Pastor Van Anh; How to Glorify God (in English and Vietnamese)
Ngày Chúa Nhựt; 05 tháng Ba 2023 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Nô-ê (Hê-bơ-rơ 11:7) Ngày Chúa Nhựt; 12 tháng Ba 2023 Áp-ra-ham (Hê-bơ-rơ 11:8) Ngày Chúa Nhựt; 19 tháng Ba 2023 Sa-ra (Hê-bơ-rơ 11:11-12) Ngày Chúa Nhựt; 26 tháng Ba 2023 Female Pastor Van Anh
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia
2. Bài giảng luận trong tháng Hai 2023
Ngày Chúa Nhựt; 05 tháng Hai 2023 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Bước đi trong “Sự Yêu Thương” (Ê-phê-sô 5:1-6) Ngày Chúa Nhựt; 12 tháng Hai 2023 Bước đi trong “Sự Sáng” (Ê-phê-sô 5:7-14) Ngày Chúa Nhựt; 19 tháng Hai 2023 Bước đi trong “Sự Khôn Ngoan” (Ê-phê-sô 5:15–6:9) Ngày Chúa Nhựt; 26 tháng Hai 2023 Rev Abel Rillera