English English
“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2019
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Mười một 2019
2. Bài giảng luận trong tháng Mười hai 2019
3. Bài giảng luận trong tháng Giêng 2020
Ngày Chúa Nhựt; 3 tháng Mười một 2019; Lễ Tiệc Thánh Sau-lơ và Ba-na-ba (Công-vụ 13:1-12); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 10 tháng Mười một 2019 LỄ TẠ ƠN 2019 (Giê-rê-mi 17:5-8); Mục Sư Quản Nhiệm (Trong tiếng Việt và tiếng Anh) Ngày Chúa Nhựt; 17 tháng Mười một 2019 Phao-lô và Si-la (Công-vụ 16:16-24); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 24 tháng Mười một 2019 Phao-lô và người cai tù (Công-vụ 16:25-40); Mục Sư Quản Nhiệm
Ngày Chúa Nhựt; 1 tháng Mười hai 2019; Lễ Tiệc Thánh Phao-lô và người Tê-sa-lô-ni-ca (Công-vụ 17:1-15); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 8 tháng Mười hai 2019 Phao-lô và người A-thên (Công-vụ 17: 16-31); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 15 tháng Mười hai 2019 Lời tiên tri về Đấng Cứu Thế (Ma-thi-ơ 2:1-15); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 22 tháng Mười hai 2019 Lời tiên tri về Giăng Báp-tít (Lu-ca 1:5-25); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Thứ ba; 24 tháng Mười hai 2019 LỄ GIÁNG SINH 2019; Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 29 tháng Mười hai 2019 Hội đồng Bồi linh tại Brisbane
Ngày Chúa Nhựt; 5 tháng Giêng 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 12 tháng Giêng 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 19 tháng Giêng 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 26 tháng Giêng 2020 Sẽ được thông báo
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia