“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2023
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: To listen, please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Chín 2023
3. Bài giảng luận trong tháng Mười Một 2023
Ngày Chúa Nhựt; 03 tháng Chín 2023 Father’s Day 2023 Remain Faithful to the Lord (Daniel 3:1-12) Ngày Chúa Nhựt; 10 tháng Chín 2023 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Các giáo-sư giả (Tít 1:10-16) Titus’ Work in Crete (2). Ngày Chúa Nhựt; 17 tháng Chín 2023 Các nhóm người trong Hội-Thánh (Tít 2:1-15) Sound Doctrine. Ngày Chúa Nhựt; 24 tháng Chín 2023 Bổn phận của người Cơ-đốc (Tít 3:1-11) Christian Conduct.
Ngày Chúa Nhựt; 05 tháng Mười Một 2023 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Dr. Peter Laughlin, (20th ADELAIDE VIETNAMESE CMA CHURCH ANNIVERSARY) Ngày Chúa Nhựt; 12 tháng Mười Một 2023 Ẩn dụ về cỏ lùng (Ma-thi-ơ 13:24-30), The Parable of the Weeds. Ngày Chúa Nhựt; 19 tháng Mười Một 2023 Ẩn dụ về kho báu, ngọc châu, cái lưới cá (Ma-thi-ơ 13:44-50), the Parables of the Hidden Treasure, the Pearl and the Net. Ngày Chúa Nhựt; 26 tháng Mười Một 2023 Ẩn dụ về con chiên lạc (Ma-thi-ơ 18:10-14), the Parable of the Lost Sheep.
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia
2. Bài giảng luận trong tháng Mười 2023
Ngày Chúa Nhựt; 01 tháng Mười 2023 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) (REMEMBER: Daylight Saving begins today!) Ẩn dụ về muối và sự sáng (Ma-thi-ơ 5:13-16), Salt and Light. Ngày Chúa Nhựt; 08 tháng Mười 2023 Ẩn dụ về thợ xây nhà (Ma-thi-ơ 7:24-27), The Two House Builders. Ngày Chúa Nhựt; 15 tháng Mười 2023 Ẩn dụ về rượu mới và bầu mới (Ma-thi-ơ 9:14-17), The Question about Fasting. Ngày Chúa Nhựt; 22 tháng Mười 2023 REV Alex Wallis Ngày Chúa Nhựt; 29 tháng Mười 2023 Ẩn dụ về người gieo giống (Ma-thi-ơ 13:1-9), the Parable of the Sower.