“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2020
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Mười Một 2020
2. Bài giảng luận trong tháng Mười Hai 2020
3. Bài giảng luận trong tháng Giêng 2021
Ngày Chúa Nhựt; 1 tháng Mười Một 2020 THANKSGIVING 2020 Nebuchadnezzar and the Gold Statue; (Đa-ni-ên 3:1-23) Ngày Chúa Nhựt; 8 tháng Mười Một 2020 Lễ Tiệc Thánh The Man with a Paralysed Hand; Hãy giơ tay ra (Mác 3:1-6) Ngày Chúa Nhựt; 15 tháng Mười Một 2020 Thừ Thách và Ân Điễn (Gia-cơ 1:2-18) Ngày Chúa Nhựt; 22 tháng Mười Một 2020 : Audio Sermon will be available today Dấu chỉ sự khôn ngoan (Gia-cơ 3:13-18) Ngày Chúa Nhựt; 29 tháng Mười Một 2020 : Normal Services expected to resume from 29th November Nhịn nhục trong hoạn nạn (Gia-cơ 5:7-11)
Ngày Chúa Nhựt; 6 tháng Mười Hai 2020 Lễ Tiệc Thánh Nhận biết Đấng Christ là quý hơn hết (Part 1) (Phi-líp 3:4-11) Ngày Chúa Nhựt; 13 tháng Mười Hai 2020 Nhận biết Đấng Christ là quý hơn hết (Part 2) (Phi-líp 3:12-16) Ngày Chúa Nhựt; 20 tháng Mười Hai 2020 Sẽ được thông báo Ngày Thứ Năm; 24 tháng Mười Hai 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 27 tháng Mười Hai 2020 Sẽ được thông báo
Ngày Chúa Nhựt; 3 tháng Giêng 2021 Lễ Tiệc Thánh Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 10 tháng Giêng 2021 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 17 tháng Giêng 2021 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 24 tháng Giêng 2021 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 31 tháng Giêng 2021 Sẽ được thông báo
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia