English English
“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2020
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Ba 2020
2. Bài giảng luận trong tháng Tư 2020
3. Bài giảng luận trong tháng Năm 2020
Ngày Chúa Nhựt; 1 tháng Ba 2020; Lễ Tiệc Thánh Chức vụ giảng hòa (2 Cô-rinh-tô 5:11-21); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 8 tháng Ba 2020 Lòng trung thành của Phao-lô (2 Cô-rinh-tô 6:3-13); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 15 tháng Ba 2020 Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 7:2-16); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 22 tháng Ba 2020 Dâng hiến - việc nhơn đức của người Cơ-đốc (2 Cô-rinh-tô 8:1-15); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 29 tháng Ba 2020 Dâng hiến – bông trái của sự công bình (2 Cô-rinh-tô 9:1-15); Mục Sư Quản Nhiệm
Ngày Chúa Nhựt; 5 tháng Tư 2020; Lễ Tiệc Thánh Chúa Jêsus chịu xức dầu tại Bê-tha-ni (Mác 14:3-9); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Thứ Sáu; 10 tháng Tư 2020; GOOD FRIDAY  “Eloi, Eloi, lemasabachthani?” (Mác 15:21-37); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 12 tháng Tư 2020; EASTER SUNDAY Chúa Jêsus sống lại và thăng thiên (Mác 16:1-20); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 19 tháng Tư 2020 Phao-lô, trước sau như một (2 Cô-rinh-tô 10:1-18); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 26 tháng Tư 2020 Phao-lô và kẻ mạo chức sứ đồ (2 Cô-rinh-tô 11:1-15); Mục Sư Quản Nhiệm
Ngày Chúa Nhựt; 3 tháng Năm 2020; Lễ Tiệc Thánh Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 10 tháng Năm 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 17 tháng Năm 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 24 tháng Năm 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 31 tháng Năm 2020 Sẽ được thông báo
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia