“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2021
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Năm 2021
2. Bài giảng luận trong tháng Sáu 2021
3. Bài giảng luận trong tháng Bảy 2021
Ngày Chúa Nhựt; 2 tháng Năm 2021 Lễ Tiệc Thánh Ta là Sự Sống Lại và Sự Sống; Giăng 11:17-27; I am the Resurrection and the Life; John 11:17-27 Ngày Chúa Nhựt; 9 tháng Năm 2021 Mother’s Day 2021 Giăng 4:3-15; Encounter at the Well - The Gift for All; Rev Tricia Bishop (Camden Baptist Church); John 4:3-15 Ngày Chúa Nhựt; 16 tháng Năm 2021 Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống; Giăng 14:1-7; I am the Way, the Truth, and the Life; John 14:1-7 Ngày Chúa Nhựt; 23 tháng Năm 2021 Pastor Andrew Foster Ngày Chúa Nhựt; 30 tháng Năm 2021 Ta là Gốc Nho thật; Giăng 15:1-6; I am the Real Vine; John 15:1-6
Ngày Chúa Nhựt; 6 tháng Sáu 2021 Lễ Tiệc Thánh Mục đích của sự răn bảo – 1 Ti-mô-thê 1:3-11; The Judgment at Christ’s Coming; 1 Timothy 1:3-11 Ngày Chúa Nhựt; 13 tháng Sáu 2021 Ân điển và sự thương xót – 1 Ti-mô-thê 1:12-20: Gratitude for God’s Mercy; 1 Timothy 1:12-20 Ngày Chúa Nhựt; 20 tháng Sáu 2021 Cầu nguyện và thờ phượng – 1 Ti-mô-thê 2:1-15; Church Worship; 1 Timothy 2:1-15 Ngày Chúa Nhựt; 27 tháng Sáu 2021 Dr Thomas Golding
Ngày Chúa Nhựt; 4 tháng Bảy 2021 Lễ Tiệc Thánh Phẩm cách của người lãnh đạo – 1 Ti-mô-thê 3:1-13; Leaders and Helpers in the Church; 1 Timothy 3:1-13 Ngày Chúa Nhựt; 11 tháng Bảy 2021 Ti-mô-thê, người giảng dạy – 1 Ti-mô-thê 4:6-16; A Good Servant of Christ Jesus; 1 Timothy 4:6-16 Ngày Chúa Nhựt; 18 tháng Bảy 2021 Quyền lợi của người lãnh đạo – 1 Ti-mô-thê 5:17-25; Responsibilities in the Church; 1 Timothy 5:17-25 Ngày Chúa Nhựt; 25 tháng Bảy 2021 Sự tin kính và thỏa lòng – 1 Ti-mô-thê 6:3-10; False Teaching and True Riches; 1 TImothy 6:3-10
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia