“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2022
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: To listen, please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Tám 2022
2. Bài giảng luận trong tháng Chín 2022
3. Bài giảng luận trong tháng Mười 2022
Ngày Chúa Nhựt; 07 tháng Tám 2022 Rev Darryl Bishop / Giang 17:20-23 (Jesus praying for His Disciples) Ngày Chúa Nhựt; 14 tháng Tám 2022 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Lẽ thật của Tin-Lành / Ga-la-ti 2:1-10 (Paul and the other Apostles) Ngày Chúa Nhựt; 21 háng Tám 2022 Được xưng công bình bởi đức tin / Ga-la-ti 2:15-21 (Jesus and Gentiles are saved by Faith) Ngày Chúa Nhựt; 28 tháng Tám 2022 Được xưng công bình không đến từ luật pháp / Ga-la-ti 3:1-14 (Law or Faith)
Ngày Chúa Nhựt; 04 tháng Chín 2022 FATHER’S DAY 2022 Ngày Chúa Nhựt; 11 tháng Chín 2022 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Giao ước của Đức Chúa Trời / Ga-la-ti 3:15-25 (The Law and the Promise) Ngày Chúa Nhựt; 18 tháng Chín 2022 Kẻ kế tự theo lời hứa / Ga-la-ti 3:26–4:7 (The Purpose of the Law) Ngày Chúa Nhựt; 25 tháng Chín 2022 MISSION CONVENTION
Ngày Chúa Nhựt; 02 tháng mười 2022 Guest Speaker Ngày Chúa Nhựt; 09 tháng mười 2022 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Tự do trong Đấng Christ / Ga-la-ti 5:1-12 (Preserve your Freedom) Ngày Chúa Nhựt; 16 tháng mười 2022 Bước đi theo Thánh-Linh / Ga-la-ti 5:13-26 (The Spirit and Human Nature) Ngày Chúa Nhựt; 23 tháng mười 2022 Trách nhiệm của đời sống Cơ-đốc / Ga-la-ti 6:1-10 (Bear One Another’s Burdens) Ngày Chúa Nhựt; 30 tháng mười 2022 Sự vinh hiển (Glory) / Ê-phê-sô 1:3-14 (Spiritual Blessings in Christ)
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia