“(The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2024
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: To listen, please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Hai 2024
2. Bài giảng luận trong tháng Ba 2024
Ngày Chúa Nhựt; 04 tháng Hai 2024 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Rev. Darryl Bishop; Isaiah 40:28-31 . Ngày Chúa Nhựt; 11 tháng Hai 2024 LUNAR NEW YEAR (VN) (Psalm 127: 1-2), In Praise of God’s Goodness. Ngày Chúa Nhựt; 18 tháng Hai 2024 Đấng làm điều mình muốn (Phần 1) (Giô-na 1:1-16), Jonah Disobeys the Lord. Ngày Chúa Nhựt; 25 tháng Hai 2024 Đấng làm điều mình muốn (Phần 2) (Giô-na 3:1-10), Jonah Obeys the Lord.
Ngày Chúa Nhựt; 03 tháng Ba 2024 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Đấng làm điều mình muốn (Phần 3) (Giô-na 4:1-11), Jonah’s Anger and God’s Mercy. Ngày Chúa Nhựt; 10 tháng Ba 2024 Bài giảng thứ nhứt của Phi-e-rơ (Công-vụ 2:14-36), Peter’s Message. Ngày Chúa Nhựt; 17 tháng Ba 2024 Bài giảng thứ hai của Phi-e-rơ (Công-vụ 3:12-19), Peter’s Message in the Temple. Ngày Chúa Nhựt; 24 tháng Ba 2024 Bài giảng thứ ba của Phi-e-rơ (Công-vụ 4:8-20), Peter and John before the Council. Ngày Thứ Sáu; 29 tháng Ba 2024 LỄ THƯƠNG KHÓ (Good Friday) Ngày Chúa Nhựt; 31 tháng Ba 2024 LỄ PHỤC SINH (Easter Sunday)
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia
3. Bài giảng luận trong tháng Tư 2024 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion)
Ngày Chúa Nhựt; 07 tháng Tư 2024 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 14 tháng Tư 2024 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 21 tháng Tư 2024 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 28 tháng Tư 2024 Sẽ được thông báo