“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2023
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: To listen, please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Năm 2023
3. Bài giảng luận trong tháng Bảy 2023
Ngày Chúa Nhựt; 07 tháng Năm 2023 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Câu trả lời thích hợp cho các thử thách (Gia-cơ 1: 19-27) Hearing & Doing. .Ngày Chúa Nhựt; 14 tháng Năm 2023 - MOTHERS’ DAY Trust the Lord in Prayer (1Samuel 1:10-11;19-20;2:1-3;12;17;28) Ngày Chúa Nhựt; 21 tháng Năm 2023 CMA President: Rev Graham (Mark 5:1-20) Ngày Chúa Nhựt; 28 tháng Năm 2023 Tầm quan trọng của đức tin (Gia-cơ 2:14-26) Faith & Actions. .
Ngày Chúa Nhựt; 02 tháng Bảy 2023 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Rev Roy Barton (Director of Mission). Ngày Chúa Nhựt; 09 tháng Bảy 2023 Chống trả lòng tư dục (Gia-cơ 4:11-17) Warning against Judging One another & Boasting. Ngày Chúa Nhựt; 16 tháng Bảy 2023 Lời cảnh báo cho người giàu (Gia-cơ 5:1-6) Warning to the Rich. Ngày Chúa Nhựt; 23 tháng Bảy 2023 Thái độ đúng đắn (Gia-cơ 5:7-12) Patience & Prayer. Ngày Chúa Nhựt; 30 tháng Bảy 2023 Van Anh
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia
2. Bài giảng luận trong tháng Sáu 2023
Ngày Chúa Nhựt; 04 tháng Sáu 2023 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Kiểm soát cái lưỡi (Gia-cơ 3:1-12) The Tongue. Ngày Chúa Nhựt; 11 tháng Sáu 2023 Kiểm soát tâm trí (Gia-cơ 3:13-18) The Wisdom from Above. Ngày Chúa Nhựt; 18 tháng Sáu 2023 Căng thẳng giữa cá nhân và nội tâm (Gia-cơ 4:1-10) Friendship with the World. Ngày Chúa Nhựt; 25 tháng Sáu 2023 Rev Darryl Bishop