“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2020
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Tám 2020
2. Bài giảng luận trong tháng Chín 2020
3. Bài giảng luận trong tháng Mười 2020
Ngày Chúa Nhựt; 2 tháng Tám 2020 Gia-cốp dời nhà đến Ai-cập / Sáng-thế-ký 46:1-7 & 26-34 Ngày Chúa Nhựt; 9 tháng Tám 2020 Tin-lành về Chúa Jêsus (the Servant-King) / Mác 1:1-8 Ngày Chúa Nhựt; 16 tháng Tám 2020 Báp-têm và sự cám dỗ / Mác 1:9-13 Ngày Chúa Nhựt; 23 tháng Tám 2020 Chúa Jêsus và các môn đồ đầu tiên / Mác 1:14-20 Ngày Chúa Nhựt; 30 tháng Tám 2020 Thẩm quyền của Chúa Jêsus / Mác 1:21-28
Ngày Chúa Nhựt; 6 tháng Chín 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 13 tháng Chín 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 20 tháng Chín 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 27 tháng Chín 2020 Sẽ được thông báo
Ngày Chúa Nhựt; 4 tháng Mười 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 11 tháng Mười 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 18 tháng Mười 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 27 tháng Mười 2020 Sẽ được thông báo
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia