English English
“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2019
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Chín 2019
2. Bài giảng luận trong tháng Mười 2019
3. Bài giảng luận trong tháng Mười một 2019
Ngày Chúa Nhựt; 1 tháng Chín 2019 “A good man”  (Châm-ngôn 12:1-4) (Father’s Day); Mục Sư Quản Nhiệm (Trong tiếng Việt và tiếng Anh) Ngày Chúa Nhựt; 8 tháng Chín 2019; Lễ Tiệc Thánh Sự yêu thương (1 Cô-rinh-tô 13:1-13); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 15 tháng Chín 2019 Nói tiếng lạ và nói tiên tri  (1 Cô-rinh-tô 14:1-25); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 22 tháng Chín 2019 Trật tự trong Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 14:26-40); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 29 tháng Chín 2019 Sự sống lại của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 15:1-11); Mục Sư Quản Nhiệm
Ngày Chúa Nhựt; 6 tháng Mười 2019 Mục Sư Downes, Bruce (Chairman of the Ordination Council) (Trong tiếng Việt và tiếng Anh) Ngày Chúa Nhựt; 13 tháng Mười 2019; Lễ Tiệc Thánh Phi-líp và người Sa-ma-ri (Công-vụ 8:1-8); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 20 tháng Mười 2019 Mục Sư  Laughlin, Peter (Director of the Australian College of Ministries) (Trong tiếng Việt và tiếng Anh) Ngày Chúa Nhựt; 27 tháng Mười 2019 Phi-líp và người Ê-thi-ô-bi (Công-vụ 8:26-40); Mục Sư Quản Nhiệm
Ngày Chúa Nhựt; 3 tháng Mười một 2019; Lễ Tiệc Thánh Sau-lơ và Ba-na-ba (Công-vụ 13:1-12); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 10 tháng Mười một 2019 LỄ TẠ ƠN 2019 (Giê-rê-mi 17:5-8); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 17 tháng Mười một 2019 Phao-lô và Si-la (Công-vụ 16:16-24); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 24 tháng Mười một 2019 Phao-lô và người cai tù (Công-vụ 16:25-40); Mục Sư Quản Nhiệm
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia