“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2022
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Nam 2022
2. Bài giảng luận trong tháng Sáu 2022
3. Bài giảng luận trong tháng Bảy2022
Ngày Chúa Nhựt; 01 tháng Năm 2022 A-bi-ga-in, a wise woman / 1 Sa-mu-ên 25:26-31 Ngày Chúa Nhựt; 08 tháng Năm 2022 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Mother’s Day 2022 Romans 16:1-16 (Personal Greetings) Rev Darryl Bishop Ngày Chúa Nhựt; 15 tháng Năm 2022 Của Đáng Tận Diệt - 1 Samuên 15:17-31 Ngày Chúa Nhựt; 22 tháng Năm 2022 Cửa hẹp / Lu-ca 13:22-30 (The Narrow Door) Ngày Chúa Nhựt; 29 tháng Năm 2022 Môn đồ của Chúa Jêsus / Lu-ca 14:25-35 (The cost of being a Disciple)
Ngày Chúa Nhựt; 05 tháng Sáu 2022 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Hai số phận / Lu-ca 16:19-31 (The Rich Man and Lazarus) Ngày Chúa Nhựt; 12 tháng Sáu 2022 Rev Darryl Bishop Ngày Chúa Nhựt; 19 tháng Sáu 2022 Ngày Chúa trở lại / Lu-ca 17:20-37 (The Coming of the Kingdom) Ngày Chúa Nhựt; 26 tháng Sáu 2022 Sự sống đời đời / Lu-ca 18:18-30 (The Rich Man)
Ngày Chúa Nhựt; 03 tháng Bảy 2022 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 10 tháng Bảy 2022 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 17 háng Bảy 2022) Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 24 tháng Bảy 2022 Sẽ được thông báo
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia