English English
“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2020
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Giêng 2020
2. Bài giảng luận trong tháng Hai 2020
3. Bài giảng luận trong tháng Ba 2020
Ngày Chúa Nhựt; 5 tháng Giêng 2020; Lễ Tiệc Thánh Sự thay đổi ý định của Phao-lô (2 Cô-rinh-tô 1:12-24; 2:4); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 12 tháng Giêng 2020 Quở trách và Tha thứ (2 Cô-rinh-tô 2:5-11); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 19 tháng Giêng 2020 Mùi thơm của Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 2:12-17); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 26 tháng Giêng 2020 Vietnamese New Year (Mùng Một Tết: Saturday 25th Jan); (Lu-ca 10:25-37); Mục Sư Quản Nhiệm
Ngày Chúa Nhựt; 2 tháng Hai 2020; Lễ Tiệc Thánh Chức vụ của giao ước mới (2 Cô-rinh-tô 3:1-11); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 9 tháng Hai 2020 Của báu trong bình đất (2 Cô-rinh-tô 4:1-12); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 16 tháng Hai 2020 Nhà tạm và chỗ ở trên trời (2 Cô-rinh-tô 5:1-10); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 23 tháng Hai 2020 Chức vụ giảng hòa (2 Cô-rinh-tô 5:11-21); Mục Sư Quản Nhiệm
Ngày Chúa Nhựt; 1 tháng Ba 2020; Lễ Tiệc Thánh Lòng trung thành của Phao-lô (2 Cô-rinh-tô 6:3-13); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 8 tháng Ba 2020 Đấng Christ và Bê-li-an (2 Cô-rinh-tô 6:14 - 7:1); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 15 tháng Ba 2020 Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 7:2-16); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 22 tháng Ba 2020 Dâng hiến - việc nhơn đức của người Cơ-đốc (2 Cô-rinh-tô 8:1-15); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 29 tháng Ba 2020 Dâng hiến – bông trái của sự công bình (2 Cô-rinh-tô 9:1-15); Mục Sư Quản Nhiệm
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia
Ngày Chúa Nhựt 15-12-2019 Ma-thi-ơ 11:28-30 (we regret no audio available for this week)