English English
“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2019
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Mười hai 2019
2. Bài giảng luận trong tháng Giêng 2020
3. Bài giảng luận trong tháng Hai 2020
Ngày Chúa Nhựt; 1 tháng Mười hai 2019; Lễ Tiệc Thánh Phao-lô và người Tê-sa-lô-ni-ca (Công-vụ 17:1-15); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 8 tháng Mười hai 2019 Phao-lô và người A-thên (Công-vụ 17: 16-31); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 15 tháng Mười hai 2019 Lời tiên tri về Đấng Cứu Thế (Ma-thi-ơ 2:1-15); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 22 tháng Mười hai 2019 Lời tiên tri về Giăng Báp-tít (Lu-ca 1:5-25); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Thứ ba; 24 tháng Mười hai 2019 LỄ GIÁNG SINH 2019; Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 29 tháng Mười hai 2019 Hội đồng Bồi linh tại Brisbane
Ngày Chúa Nhựt; 5 tháng Giêng 2020; Lễ Tiệc Thánh Sự thay đổi ý định (2 Cô-rinh-tô 1:12-24); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 12 tháng Giêng 2020 Quở trách và Tha thứ (2 Cô-rinh-tô 2:5-11); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 19 tháng Giêng 2020 Mùi thơm của Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 2:12-17); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 26 tháng Giêng 2020 Vietnamese New Year (Mùng Một Tết: Saturday 25th Jan); Mục Sư Quản Nhiệm
Ngày Chúa Nhựt; 2 tháng Hai 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 9 tháng Hai 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 16 tháng Hai 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 23 tháng Hai 2020 Sẽ được thông báo
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia