“(The Adelai{de Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2024
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: To listen, please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Sáu 2024
2. Bài giảng luận trong tháng Bảy 2024
Ngày Chúa Nhựt; 02 tháng Sáu 2024 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) The Great Commandment (Luke 10:25-37), Rev Darryl Bishop . Ngày Chúa Nhựt; 09 tháng Sáu 2024 Mùi thơm của Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 2:12-17), Victory through Christ. Ngày Chúa Nhựt; 16 tháng Sáu 2024 Romans 1:16-17), The Power of the Gospel, Muc su Roy Barton Ngày Chúa Nhựt; 23 tháng Sáu 2024 Của báu trong bình đất (2 Cô-rinh-tô 3:1-11), Servants of the New Covenant. Ngày Chúa Nhựt; 30 tháng Sáu 2024 Nhà tạm & Nhà đời đời (2 Cô-rinh-tô 5:1-10), Living by Faith.
Ngày Chúa Nhựt; 07 tháng Bảy 2024 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Chức vụ giảng hòa (2 Cô-rinh-tô 5:11-21. Friendship with God through Christ (1) Ngày Chúa Nhựt; 14 tháng Bảy 2024 Lòng trung thành của Sứ-đồ (2 Cô-rinh-tô 6:3-13), Friendship with God through Christ (2). Ngày Chúa Nhựt; 21 tháng Bảy 2024 Sự buồn rầu theo ý Chúa (2 Cô-rinh-tô 7:2-16), Paul’s Joy. Ngày Chúa Nhựt; 28 tháng Bảy 2024 Việc nhơn đức của người Cô-đốc (2 Cô-rinh-tô 8:1-15), Christian Giving
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia
3. Bài giảng luận trong tháng Tám 2024
Ngày Chúa Nhựt; 04 tháng Tám 2024 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 11 tháng Tám 2024 Sẽ được thông báo. Ngày Chúa Nhựt; 18 tháng Tám 2024 Sẽ được thông báo. Ngày Chúa Nhựt; 25 tháng Tám 2024 Sẽ được thông báo.