“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2020
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Năm 2020
2. Bài giảng luận trong tháng Sáu 2020
3. Bài giảng luận trong tháng Bảy 2020
Ngày Chúa Nhựt; 3 tháng Năm 2020 Tiên tri Ê-li-sê và người đàn bà góa (2 Các-vua 4:1-7); MSQN Ngày Chúa Nhựt; 10 tháng Năm 2020 Tiên tri Ê-li-sê và người nữ Su-nem (2 Các-vua 4:8-30); MSQN Ngày Chúa Nhựt; 17 tháng Năm 2020 Tiên tri Ê-li-sê và các học trò tiên tri (2 Các-vua 4:38-44); MSQN Ngày Chúa Nhựt; 24 tháng Năm 2020 Tiên tri Ê-li-sê và quan tổng binh Sy-ri (2 Các-vua 5:1-14); MSQN Ngày Chúa Nhựt; 31 tháng Năm 2020 Tiên tri Ê-li-sê và quân lính Sy-ri (2 Các-vua 6:8-23); MSQN
Ngày Chúa Nhựt; 7 tháng Sáu 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 14 tháng Sáu 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 21 tháng Sáu 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 28 tháng Sáu 2020 Sẽ được thông báo
Ngày Chúa Nhựt; 5 tháng Bảy 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 12 tháng Bảy 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 19 tháng Bảy 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 26 tháng Bảy 2020 Sẽ được thông báo
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia