“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2022
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Giêng 2022
2. Bài giảng luận trong tháng Hai 2022
3. Bài giảng luận trong tháng Ba 2022
Ngày Chúa Nhựt; 02 tháng Giêng 2022 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Revelation 3:7-13/Khải-Huyền 3:7-13 [The Message to Philadelphia] (tiếng Việt và tiếng Anh) Ngày Chúa Nhựt; 09 tháng Giêng 2022 Đấng Thánh của Đức Chúa Trời / Lu-ca 4:31-37 [A Man with an Evil Spirit] Ngày Chúa Nhựt; 16 tháng Giêng 2022 Đánh lưới người (Fishermen) / Lu-ca 5:1-11 [Jesus Calls the First Disciples] Ngày Chúa Nhựt; 23 tháng Giêng 2022 Những việc dị thường / Lu-ca 5:17-26 [Jesus Heals a Paralysed Man] Ngày Chúa Nhựt; 30 tháng Giêng 2022 Chúa Jêsus và tội nhân / Lu-ca 5:27-32 [Jesus Calls Levi]
Ngày Chúa Nhựt; 06 tháng Hai 2022 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) THỜ PHƯỢNG ĐẦU NĂM / Proverbs 3:1-12 [Advice to Young People] Ngày Chúa Nhựt; 13 tháng Hai 2022 Rev Abel Rillera Ngày Chúa Nhựt; 20 tháng Hai 2022 Chúa ngày Sa-bát (Phần 1) / Lu-ca 6:1-11 [The Question about the Sabbath] Ngày Chúa Nhựt; 27 tháng Hai 2022 Đức tin của ngươi đã cứu ngươi / Lu-ca 7:36-50 [Jesus at the Home of Simon the Pharisee]
Ngày Chúa Nhựt; 06 tháng Ba 2022 Lễ Tiệc Thánh (Holy Communion) Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 13 tháng Ba 2022 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 20 tháng Ba 2022 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 27 tháng Ba 2022 Sẽ được thông báo
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia