“(The Adelai{de Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2024
Christian Missionary Alliance
Chào Mừng
Chương Trình Chính của Hội Thánh Chúng Tôi: Please join with us at our regular Sunday worship times: * Sunday School (for adults): Not available yet. * Main worship: 2:15 pm * English Group worship: 2:15 pm Lễ Tiệc Thánh: * Normally celebrated during worship on the 1st Sunday of each month. Please visit our worship program page for any changes Nhóm Phụ Nữ: * Meets on the first Saturday of each month at 7:30 pm (for further details please contact Chị Huỳnh Thị Tuyết via the church) Nhóm tiếng Anh: * For enquiries, please contact David Do: 0421 696 708, or via the church
Kính chào Quý Độc Giả đang truy cập mạng lưới của Hội Thánh Tin Lành PhướcÂm Liên Hiệp Việt Nam (Adelaide). Chúng tôi cậy ơn Chúa để thành lập website này không ngoài mục đích giới thiệu Tin Lành của Chúa Cứu Thế Jêsus đến cho mọi người. Song song, website của Hội Thánh cũng được sử dụng như một phương tiện để giới thiệu tin tức và sinh hoạt của Hội Thánh Tin Lành đến với Quý Độc Giả khắp nơi trên toàn cầu. Chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa về những gì đã và đang truyền tải trên website của Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Liên Hiệp Việt Nam (Adelaide). Kính mong được Quý Độc Giả tiếp tục truy cập và theo dõi công việc Nhà Chúa của Hội Thánh Adelaide nói riêng và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc Châu nói chung. Trân trọng kính chào, Mục sư Đào Minh Sơn.
Kính chào Quý Độc Giả đang truy cập mạng lưới của Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Liên Hiệp Việt Nam (Adelaide)
Website updated: 10/07/2024

Our Church 20th Anniversary (5th November 2023)

Visitor number: